Algemene Voorwaarden van Karens Retail Shop, gevestigd te Apeldoorn.

Versie geldig vanaf  03-01-2013

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Karens Retail Shop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Karens Retail Shop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar en/of is deze te downloaden.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Karens Retail Shop erkend.

1.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.4 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Karens Retail Shop

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Karens Retail Shop eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Karens Retail Shop of een door Karens Retail Shop verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Karens Retail Shop en klant hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Karens Retail Shop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Karens Retail Shop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief 21% omzetbelasting (BTW).

3.2 Indien met de klant een bepaalde prijs is overeengekomen, is Karens Retail Shop niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

3.3 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3.4 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Als de zaken niet op voorraad zijn op het moment van de bestelling dan zal deze binnen 5-7 werkdagen verstuurd worden. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt Karens Retail Shop verzendkosten in rekening. Pakketten met een minimaal aankoopbedrag van € 25,00 worden gratis verzonden in Nederland. Voor België en Duitsland zijn de verzendkosten € 13,00 en voor alle andere landen op aanvraag. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Karens Retail Shop bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De klant dient voor ontvangst van de producten te tekenen indien dit noodzakelijk is. Dit is slechts anders indien de klant gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

4.4 Aan de leveringsplicht van Karens Retail Shop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Karens Retail Shop geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant, tenzij de klant op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.6 Tijdens bezorging/levering zijn alle risico's van schade voor rekening van Karens Retail Shop. Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna de risico's overgaan op de klant.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Karens Retail Shop opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Karens Retail Shop zijn, waarna Karens Retail Shop zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 Bij niet tijdige levering dient de klant Karens Retail Shop schriftelijk in gebreke te stellen en aan Karens Retail Shop 6+  een redelijke termijn te stellen waarin Karens Retail Shop haar verplichtingen alsnog kan nakomen.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Karens Retail Shop op basis van de wet is Karens Retail Shop gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de klant indien na het sluiten van de overeenkomst aan Karens Retail Shop omstandigheden ter kennis komen die Karens Retail Shop goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Karens Retail Shop bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de klant, een eigen aanvraag tot faillissement door de klant, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Karens Retail Shop zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Karens Retail Shop bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Karens Retail Shop, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, mits in originele verpakking en niet gebruikt of gedragen en voorzien van alle verpakkingsmaterialen en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Karens Retail Shop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Karens Retail Shop. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Karens Retail Shop na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het aankoopbedrag minus de gemaakte verzend, administratie en handlingkosten aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Karens Retail Shop geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Karens Retail Shop en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie en/of diensten.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Karens Retail Shop de verbintenis had moeten nakomen

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Karens Retail Shop niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Karens Retail Shop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Karens Retail Shop  staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Karens Retail Shop biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de klant voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Karens Retail Shop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De klant dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Karens Retail Shop) Karens Retail Shop hierover schriftelijk in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering van de zaken. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming, bezwaring, doorverkoop en/of beschadiging doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de klant door Karens Retail Shop gegrond worden bevonden, zal Karens Retail Shop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Karens Retail Shop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Karens Retail Shop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Karens Retail Shop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Karens Retail Shop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

8.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Karens Retail Shop in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Karens Retail Shop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk voor de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 7 dagen na de besteldatum. Dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.

9.2 Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper in redelijkheid op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

9.3 Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur.

9.4 Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

9.5 Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

9.6 Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Karens Retail Shop aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Karens Retail Shop zolang de klant de vorderingen van Karens Retail Shop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Karens Retail Shop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Karens Retail Shop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Karens Retail Shop of een door Karens Retail Shop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Karens Retail Shop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Karens Retail Shop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Karens Retail Shop.

Artikel 11. Privacy

11.1 Karens Retail Shop respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Karens Retail Shop niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Karens Retail Shop kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Karens Retail Shop (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Karens Retail Shop. De klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Karens Retail Shop is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Karens Retail Shop, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Karens Retail Shop is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 Karens Retail Shop verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Karens Retail Shop geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Karens Retail Shop geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Karens Retail Shop en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Afbeeldingen en specificaties

13.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Karens Retail Shop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Karens Retail Shop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Karens Retail Shop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij Karens Retail Shop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 15. Annulering of retour sturen bij Creditcard

15.1 Bij het annuleren van een order die nog niet of reeds is verzonden of retour wordt gestuurd zal Karens Retail Shop het factuurbedrag van de goederen crediteren minus de gemaakte creditcard kosten.


Nieuwe producten

» Er zijn op dit moment geen nieuwe producten

Gratis Verzending & Veilig betalen